Gebruiksvoorwaarden (Terms of Use: Dutch)

Gebruiksvoorwaarden (Terms of Use: Dutch)

Welkom! Dank u voor uw interesse in TalentClick. Zoals elke organisatie van wereldklasse moeten wij af en toe een aantal beleidslijnen en overeenkomsten opstellen die onze relaties met klanten, verkopers, partners, deelnemers van evaluaties en zelfs mensen die gewoon op onze website surfen, regelen. Wij hebben getracht onze “Gebruiksvoorwaarden” in overeenstemming te brengen met de standaardvoorwaarden en -taal die door vele anderen in onze sector worden gebruikt. Lees deze overeenkomst desondanks zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van de Site of een beoordeling invult. Door de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de hieronder vermelde voorwaarden. Indien u niet aan deze voorwaarden gebonden wenst te zijn, heeft u geen toegang tot of mag u geen gebruik maken van de Site of de producten en diensten.

Geïnformeerde toestemming voor deelnemers aan evaluaties

Door gebruik te maken van de Site, of van bepaalde Diensten van de Site waarbij een evaluatie wordt afgenomen, geeft u uw geïnformeerde toestemming om deel te nemen aan het evaluatieproces. Dit concept van geïnformeerde toestemming is de basis van alle huidige en verwachte richtlijnen en wetgeving inzake gegevensbescherming. Deelnemers van evaluaties kunnen pas hun geïnformeerde toestemming geven als zij het doel van de evaluatie, het gebruik van de evaluatiegegevens en de bescherming van de gegevens begrijpen.

  • Doel – Deze evaluatie wordt gemaakt om persoonlijke karakteristieke informatie te verstrekken voor opleiding, ontwikkeling, plaatsing of onderzoek van werknemers.
  • Gebruik en opslag van gegevens – De door de deelnemers verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet worden gedeeld met anderen dan de partijen die het initiatief voor het evaluatieproces hebben genomen. TalentClick zal de door de deelnemers verstrekte gegevens bewaren en alle tot de deelnemer herleidbare informatie verwijderen indien de gegevens voor onderzoeksdoeleinden zullen worden gebruikt.

Uw persoonsgegevens en andere informatie die u aan ons verstrekt, zijn onderworpen aan en beschermd door ons Privacybeleid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons volledige Privacybeleid.

Bescherming voor EU-inwoners onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en inwoners van Californië onder de California Consumer Privacy Act (CCPA) zijn onderworpen aan en worden beschermd door ons Privacybeleid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons volledige Privacybeleid.

Voorwaarden

TalentClick Workforce Solutions Inc. (hierna te noemen “TalentClick”) verleent u rechten en toegang tot onze website op www.talentclick.com en de verschillende landingspagina’s, evenals onze portalen voor evaluatie (hierna gezamenlijk te noemen de “Site”) en stelt de Site, samen met alle informatie, rapporten, evaluaties, documenten, mededelingen, bestanden, tekst, grafische afbeeldingen en software die via de Site beschikbaar zijn (hierna gezamenlijk te noemen de “Materialen”) en alle testen of andere diensten die door TalentClick of derden via de Site worden aangeboden (hierna te noemen de “Diensten”), voor uw gebruik beschikbaar onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit document en eventuele wijzigingen in dit document die TalentClick van tijd tot tijd kan publiceren (hierna te noemen de “Gebruiksvoorwaarden”).

TalentClick kan deze Gebruiksvoorwaarden en andere op de Site gepubliceerde richtlijnen of regels van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen. U stemt ermee in de overeenkomst regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de site of Materialen of Diensten die via deze site toegankelijk zijn, houdt in dat u de wijzigingen aanvaardt.

Indien u zich nu of in de toekomst niet aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt, wordt uw toestemming om deze Site te gebruiken automatisch beëindigd en moet al het Materiaal dat u eventueel heeft gedownload of afgedrukt, onmiddellijk worden vernietigd.

Intellectueel eigendom

De volledige inhoud van de Site wordt beschermd door internationale auteursrechten en handelsmerkwetten. De eigenaar van de auteursrechten en handelsmerken is TalentClick Workforce Solutions Inc. Elk ongeoorloofd gebruik van de Materialen of Diensten op deze Site kan een overtreding van dergelijke wetten en van deze Gebruiksvoorwaarden betekenen.

Aanvaarding van de voorwaarden

Door de Site op eender welke manier te bezoeken of te gebruiken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van een van de Diensten, het downloaden van Materialen, of het louter doorbladeren van de Site, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in niet te kopiëren, opnieuw te publiceren, in te lijsten, te verzenden, te wijzigen, in licentie te geven, in sublicentie te geven, te onderwerpen aan reverse engineering of afgeleide werken te maken op basis van de Site, de Materialen of de Diensten of de selectie en indeling daarvan, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden. Bovendien stemt u ermee in geen gebruik te maken van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen en inwinnen van gegevens in verband met de Site. De Site samen met de Materialen en de Diensten zijn eigendom van TalentClick Workforce Solutions Inc. en uw gebruik van de Site draagt geen eigendomsrecht of enig ander belang daarin aan u over.

U mag gedeelten van materiaal van de verschillende delen van de Site uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel gebruik afdrukken en downloaden, op voorwaarde dat u ermee instemt geen auteursrecht- of eigendomskennisgevingen van het materiaal te wijzigen of te verwijderen en de oorsprong van dit materiaal mondeling of schriftelijk te erkennen.

U stemt ermee in TalentClick een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie te verlenen, met het recht op sublicentie, voor het reproduceren, distribueren, verzenden, creëren van afgeleide werken, publiekelijk tonen en publiekelijk uitvoeren van alle materialen en andere informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, daarin vervatte ideeën voor nieuwe of verbeterde producten en diensten) die u per e-mail aan TalentClick verstrekt, op alle manieren en in alle media die nu bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld.

U stemt ermee in dat u geen verhaal zult hebben tegen TalentClick voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht in uw mededelingen aan TalentClick.

Uw persoonsgegevens en bepaalde andere informatie die u aan ons verstrekt, zijn onderworpen aan ons Privacybeleid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons volledige Privacybeleid.

Gebruikersgedrag

Door gebruik te maken van de Site, inclusief alle Diensten en Materialen die via de Site beschikbaar zijn, gaat u akkoord met het volgende:

 • De veiligheid van de Site, de Diensten, Materialen, systeembronnen, accounts, wachtwoorden, servers of netwerken verbonden met of toegankelijk via de Site of gelieerde of gekoppelde websites niet te verstoren of te belemmeren, of anderszins schade te berokkenen aan de Site of enige Services, Materialen, systeembronnen, accounts, wachtwoorden, servers of netwerken verbonden met of toegankelijk via de Site of gelieerde of gekoppelde websites;
 • Geen virussen of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden te uploaden, te posten of anderszins via de Site te verzenden;
 • Geen valse identiteit te creëren;
 • Geen gebruik te maken of te proberen gebruik te maken van het account, het wachtwoord, de dienst of het systeem van iemand anders zonder uitdrukkelijke toestemming van TalentClick;
 • Niet opzettelijk of onopzettelijk de toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving, of enige regelgeving die de kracht van wet heeft, te overtreden.
 • Te voldoen aan alle richtlijnen, handleidingen, instructies of andere publicaties die voor gebruikers op de Site beschikbaar zijn met betrekking tot het gebruik van de Materialen of Diensten.
 • U stemt ermee in TalentClick onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke ongeoorloofde activiteit waarbij uw informatie wordt gebruikt of indien u vermoedt dat de vertrouwelijkheid van uw accountinformatie in gevaar is gebracht.

Gebruikersregistratie

Indien voor het gebruik van de Site, of van bepaalde Diensten van de Site, registratie van de gebruiker vereist is, dient u bepaalde registratiegegevens te verstrekken (de “Registratiegegevens”). Door u te registreren voor het gebruik van de Site, met inbegrip van alle Diensten en Materialen die via de Site beschikbaar zijn, gaat u akkoord met:

 • Juiste, volledige en bijgewerkte informatie over uzelf te verstrekken zoals vereist door het registratieformulier van de Site.
 • Vertrouwelijkheid te bewaren van alle activiteiten die op de site worden uitgevoerd, zoals ID-nummers, wachtwoorden, beoordelingsresultaten en rapporten.

Beheer van inhoud en communicatie

TalentClick behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, gebruikersinhoud van de Site te verwijderen of te wissen en uw toegang tot deze Site of delen ervan te beperken, op te schorten of te beëindigen, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

TalentClick kan, maar is hiertoe niet verplicht, toezicht houden op of controles uitvoeren van (i) alle delen van de Site waar gebruikers gebruikersinhoud verzenden of plaatsen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot delen waar Diensten beschikbaar zijn, en (ii) de inhoud van alle gebruikersinhoud.

Voor zover wettelijk toegestaan is TalentClick niet aansprakelijk voor de inhoud van de gebruiker op grond van de wetten op het auteursrecht, smaad, privacy, onzedelijkheid of anderszins.

Afstand van garanties

Door deze Site en haar Diensten te gebruiken, begrijpt u uitdrukkelijk en stemt u ermee in dat:

 • De App, Websites en Services worden aangeboden op een ”as is”-basis en het gebruik van de App, Websites en Services is volledig op eigen risico.
 • TalentClick wijst alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het ontbreken van inbreuk.
 • TalentClick geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, kwaliteit of beschikbaarheid van diensten van producten, materialen of diensten die op de Site ter beschikking worden gesteld.
 • Eventuele schade aan uw computer of verlies van gegevens als gevolg van het gebruik van de Site of Diensten of van het downloaden van enig materiaal is geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid en geschiedt naar uw eigen inzicht.
 • Geen enkel advies of informatie verkregen van de Site of zijn Diensten, hetzij schriftelijk of mondeling, schept geen enkele garantie die niet uitdrukkelijk is vermeld.

Verder geeft TalentClick geen garantie of voorwaarde dat:

 • Verder geeft TalentClick geen garantie of voorwaarde dat:
 • De Diensten aan uw eisen zullen voldoen
 • De Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen zijn
 • De resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Diensten nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn
 • De kwaliteit van producten, Diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt via de Diensten zal voldoen aan uw verwachtingen

Aansprakelijkheidsbeperking

Voor zover niet verboden door de toepasselijke wetgeving, is TalentClick niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, bestraffende of voorbeeldige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van winst, omzet, goodwill, gebruik, gegevens, elektronisch verzonden bestellingen of ander economisch voordeel (zelfs indien TalentClick op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade), hoe dan ook veroorzaakt en ongeacht de theorie van aansprakelijkheid, hetzij in contract (inclusief fundamentele schending), onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins voortvloeiend uit, of gerelateerd aan:

 • Het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Diensten;
 • De kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten die zijn gekocht of verkregen of berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of vanuit de diensten;
 • Ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw overdrachten of gegevens;
 • Verklaringen of gedrag van een derde partij op de Diensten of de Site;
 • Alle andere zaken met betrekking tot de Diensten, inclusief materiaal of inhoud die u downloadt, gebruikt, wijzigt of verspreidt vanaf de Site.

U bent als enige verantwoordelijk voor een adequate bescherming en back-up van gegevens en/of apparatuur die in verband met de Site wordt gebruikt en u zult geen klacht indienen tegen TalentClick voor verloren gegevens, hersteltijd, onnauwkeurige uitvoer, werkvertragingen of verloren winst als gevolg van het gebruik van de inhoud.

U stemt ermee in TalentClick te vrijwaren van, en u stemt ermee in geen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen TalentClick voor enige klachten gebaseerd op het gebruik van de Site, hetzij in contract (inclusief fundamentele schending), voor onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, behalve waar TalentClick door de wet wordt belet dergelijke uitsluitingen of beperkingen te maken.

Links

De Diensten op deze Site kunnen links bevatten naar andere sites of bronnen op het World Wide Web. Omdat TalentClick geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent u en stemt u ermee in dat TalentClick niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en de inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen niet onderschrijft en er niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor is. Verder erkent u en stemt u ermee in dat TalentClick niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige dergelijke Inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via een dergelijke site of bron.

Beëindiging van het gebruik

TalentClick behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, uw gebruik van de Site te beëindigen of op te schorten, uw account te beëindigen of op te schorten, en elk huidig of toekomstig gebruik van de Diensten te weigeren indien zij te goeder trouw van mening is dat u zich niet aan de bovenstaande Gebruiksvoorwaarden heeft gehouden.