Privacyverklaring (Dutch)

Privacyverklaring (Dutch)

Welkom! Bij TalentClick draait alles om mensen, en we moeten uiterst discreet omgaan met mensen en de vertrouwelijke informatie die we mogen verzamelen. Het is een grote verantwoordelijkheid. Dus, als u onze producten en diensten gebruikt, willen wij dat voor u duidelijk is hoe wij informatie gebruiken en de manieren waarop wij uw privacy helpen beschermen. We hebben geprobeerd om het zo eenvoudig en transparant mogelijk te houden, maar als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris via privacy@talentclick.com.
Onze Privacyverklaring legt uit:

 • Welke informatie wij verzamelen en waarom wij die verzamelen.
 • Hoe we die informatie gebruiken.
 • De keuzemogelijkheden die wij bieden, met inbegrip van de wijze waarop u toegang krijgt tot informatie en deze kunt bijwerken.
 • Bescherming voor EU-inwoners onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Bescherming voor de inwoners van de staat Californië onder de California Consumer Privacy Act (CCPA)

TalentClick Workforce Solutions Inc. en haar divisies, aangesloten bedrijven, partnerschappen en dochterondernemingen respecteren de privacy van persoonlijke informatie die door haar aandeelhouders, klanten, contractanten, leveranciers, zakenpartners en leden van het publiek wordt verstrekt. Deze principes zijn gebaseerd op, maar niet beperkt tot, de Modelcode voor de bescherming van persoonsgegevens van de Canadian Standard Association en Canada’s Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

1) Verantwoordingsplicht

Wij zijn verantwoordelijk voor de instandhouding en bescherming van uw persoonsgegevens onder onze controle. Onze gegevensbeschermingsfunctionaris is verantwoordelijk voor de naleving van deze principes.

2) Identifying Purposes

Voordat wij uw persoonsgegevens verzamelen, zullen wij aangeven voor welk doel de informatie wordt verzameld. Er worden rapporten gemaakt om persoonlijke karakteristieke informatie te verstrekken voor opleiding, ontwikkeling, plaatsing of onderzoek van werknemers.

3) Toestemming

Het gebruik van onze website, of van onze producten of diensten, betekent dat u impliciet instemt met en akkoord gaat met onze Gebruiksvoorwaarden. Uw medeweten en toestemming zijn vereist voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw persoonsgegevens, behalve wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is. TalentClick vereist dat alle deelnemers aan een evaluatie hun geïnformeerde toestemming hebben gegeven om deel te nemen aan het evaluatieproces. Dit concept van geïnformeerde toestemming ligt ten grondslag aan alle huidige en verwachte richtlijnen en wetgeving inzake gegevensbescherming. Deelnemers aan evaluaties kunnen pas hun geïnformeerde toestemming geven als zij het doel van de evaluatie, het gebruik van de evaluatiegegevens en de bescherming van de gegevens begrijpen.

4) Beperking van de verzameling

Wij zullen het verzamelen van uw persoonsgegevens beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor de aangegeven doeleinden. Wij verzamelen alleen informatie met eerlijke en wettige middelen. TalentClick maakt gebruik van cookies en logt IP-adressen van bezoekers om onze interne systemen en processen te optimaliseren. Sommige van de sites waarnaar wij linken kunnen cookies gebruiken, en wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies. TalentClick is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar zij linkt of die naar haar kunnen linken.

5) Beperking van gebruik, openbaarmaking en bewaring

De door de deelnemers verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet worden doorgegeven aan andere partijen dan die welke het initiatief tot het beoordelingsproces hebben genomen. TalentClick zal de door de deelnemers verstrekte gegevens bewaren en alle tot de deelnemer herleidbare informatie verwijderen indien de gegevens voor onderzoeksdoeleinden zullen worden gebruikt. Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken of bekendmaken voor andere doeleinden dan die waarvoor ze werden verzameld, tenzij u anderszins toestemming hebt gegeven, of wanneer dit bij wet is vereist of toegestaan. Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om deze doeleinden te verwezenlijken.

U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris op privacy@talentclick.com

6) Nauwkeurigheid

Wij bewaren uw persoonsgegevens in een zo juist, volledig en actueel mogelijke vorm zoals nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zullen worden gebruikt. U kunt de juistheid en de volledigheid van uw persoonsgegevens betwisten en deze zo nodig laten wijzigen.

7) Waarborgen

Wij zullen uw beschikbare persoonsgegevens beschermen met betrekking tot het beleid en de praktijken die van toepassing zijn op het beheer van uw persoonsgegevens. TalentClick neemt alle voorzorgsmaatregelen om de informatie van onze gebruikers te beschermen door het gebruik van SSL-encryptie en een intern bedrijfsbeleid met betrekking tot de openbaarmaking van gebruikersinformatie. Alle informatie die over het internet wordt verzonden, is gecodeerd. Omdat het Internet echter een nieuw medium is om softwareapplicaties te leveren, is TalentClick niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, verloren gegane gegevens of verkregen persoonsgegevens. Wij hebben echter alles in het werk gesteld om dergelijke gebeurtenissen zeer onwaarschijnlijk te maken.

8) Openheid

Wij zullen informatie beschikbaar stellen over het beleid en de praktijken die van toepassing zijn op het beheer van uw persoonsgegevens. U moet begrijpen dat internettechnologieën zich snel ontwikkelen en dat beste praktijken voortdurend in ontwikkeling zijn. Deze richtlijnen zijn dan ook aan wijzigingen onderhevig. Al deze wijzigingen zullen op deze pagina worden bekendgemaakt.

9) Individuele toegang

Op verzoek aan de gegevensbeschermingsfunctionaris van TalentClick wordt u geïnformeerd over het bestaan, het gebruik en de bekendmaking van uw persoonsgegevens en krijgt u toegang tot deze gegevens, behalve wanneer de wet anders bepaalt. U kunt de juistheid en de volledigheid van de informatie betwisten en deze zo nodig laten wijzigen.

10) Vragen over de naleving van deze principes

Voor vragen of opmerkingen over de naleving van deze principes kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris. U kunt ook contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris als u vragen of klachten heeft over uw persoonsgegevens: privacy@talentclick.com

11) Bescherming voor EU-inwoners – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat is de AVG?

AVG staat voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in werking is getreden. De richtlijn is door het Europees Parlement aangenomen om een eenvormige wet inzake gegevensbescherming in alle lidstaten van de Europese Unie (EU) tot stand te brengen. Het doel ervan is de persoonlijke levenssfeer als een fundamenteel mensenrecht te ondersteunen en aan de inwoners van de EU rechten te geven met betrekking tot de wijze waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt of anderszins worden gebruikt.

Welke rechten verleent TalentClick aan EU-inwoners in overeenstemming met de AVG?

De rechten van een EU-inwoner onder de AVG, en hoe u deze rechten kunt uitoefenen met betrekking tot TalentClick, zijn:

 • Recht op toegang: U kunt ons vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt (gebruikt), waarom en waar.
 • Recht op correctie: Als u de gegevens die wij over u bewaren, wilt corrigeren, herzien of verwijderen.
 • Recht om vergeten te worden: Als u hier op enig moment om verzoekt, zullen wij uw persoonsgegevens permanent uit onze systemen verwijderen.
 • Recht om de verwerking te beperken: Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of op onwettige wijze zijn verzameld, kunt u verzoeken om een beperkt gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid: Wij bieden u de mogelijkheid om uw beoordelingsgegevens op elk moment aan een derde partij over te dragen.
 • Recht op bezwaar: Als u besluit dat u niet langer wilt dat uw gegevens worden opgenomen in onze analyses of dat wij u op enig moment gepersonaliseerde inhoud bieden, kunt u contact met ons opnemen om verwijdering van deze gegevens te vragen.

Als u een verzoek hebt met betrekking tot uw rechten onder de AVG of als u vragen of zorgen hebt, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris via privacy@talentclick.com

12) Bescherming voor de inwoners van de staat Californië – California Consumer Privacy Act (CCPA)

Welke rechten verleent TalentClick aan inwoners van Californië in overeenstemming met de CCPA?

De rechten van een inwoner van Californië onder de CCPA, en hoe u deze rechten kunt uitoefenen met betrekking tot TalentClick, zijn:

 • Recht op toegang: U kunt ons vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt (gebruikt), waarom en waar.
 • Recht op correctie: Als u de gegevens die wij over u bewaren, wilt corrigeren, herzien of verwijderen.
 • Recht om vergeten te worden: Als u hier op enig moment om verzoekt, zullen wij uw persoonsgegevens permanent uit onze systemen verwijderen.
 • Recht om de verwerking te beperken: Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of op onwettige wijze zijn verzameld, kunt u verzoeken om een beperkt gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid: Wij bieden u de mogelijkheid om uw beoordelingsgegevens op elk moment aan een derde partij over te dragen.
 • Recht op bezwaar: Als u besluit dat u niet langer wilt dat uw gegevens worden opgenomen in onze analyses of dat wij u op enig moment gepersonaliseerde inhoud bieden, kunt u contact met ons opnemen om verwijdering van deze gegevens te vragen.

Als u een verzoek hebt in verband met uw rechten op grond van de CCPA of als u vragen of zorgen hebt, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris op privacy@talentclick.com