Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vítame vás na našich stránkach. Hlavná činnosť spoločnosti TalentClick súvisí s ľuďmi, a preto pri jednaní s nimi a pri zaobchádzaní s ich dôvernými informáciami, ktoré o nich môžeme zhromažďovať, musíme zachovávať čo najvyššiu mieru diskrétnosti. Keďže ide o veľkú zodpovednosť, chceme, aby ste mali jasno v tom, akým spôsobom údaje používame a ako pomáhame chrániť vaše súkromie, keď používate naše produkty a služby. Tieto zásady sme sa snažili zostaviť tak, aby boli čo najjednoduchšie a najtransparentnejšie. Ak však budete mať akékoľvek otázky, môžete kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese privacy@talentclick.com.
Naše Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú:

• aké údaje zhromažďujeme a prečo ich zhromažďujeme;
• ako tieto údaje používame;
• aké možnosti sú k dispozícii vrátane toho, ako môžete získať prístup k údajom a aktualizovať ich;
• ochranu obyvateľov Európskej únie v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR);
• ochranu obyvateľov štátu Kalifornia v zmysle kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA).

Spoločnosti TalentClick Workforce Solutions Inc. a jej divízie, spriaznené subjekty, partnerstvá a dcérske spoločnosti rešpektujú ochranu osobných informácií poskytnutých akcionármi, klientmi, zmluvnými stranami, dodávateľmi, obchodnými partnermi a verejnosťou. Tieto zásady vychádzajú okrem iného z Modelového kódexu ochrany osobných informácií Kanadského štandardizačného združenia (CSA) a kanadského Zákona o ochrane osobných informácií a elektronických dokumentov (PIPEDA).

1. Zodpovednosť

Nesieme zodpovednosť za udržiavanie a ochranu vašich osobných údajov, ktoré máme pod kontrolou. Náš úradník pre ochranu údajov je zodpovedný za dodržiavanie týchto zásad.

2. Účely identifikácie

Pred zhromaždením vašich osobných údajov identifikujeme účel, na ktorý sú zhromažďované. Hodnotenia sú zostavované s cieľom poskytnúť informácie o osobných charakteristikách potrebných na účely vzdelávania zamestnancov, rozvoja, umiestňovania alebo výskumu.

3. Súhlas

Používaním našej webovej stránky, produktov alebo služieb vyjadrujete implicitný súhlas s našimi Podmienkami používania. Vaše vedomie a súhlas sú potrebné na zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie vašich osobných údajov s výnimkou prípadov, kedy to vyžadujú alebo povoľujú právne predpisy. Pre účasť v hodnotiacom procese vyžaduje spoločnosť TalentClick od všetkých účastníkov hodnotenia poskytnutie informovaného súhlasu. Tento koncept informovaného súhlasu je základom pre všetky súčasné a očakávané pravidlá a právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Účastníci hodnotenia musia pred poskytnutím informovaného súhlasu porozumieť účelu hodnotenia, použitiu údajov hodnotenia a ochrane údajov.

4. Obmedzenie zhromažďovania údajov

Zhromažďovať o vás môžeme len také osobné údaje, ktoré sú potrebné na stanovené účely. Údaje musíme zhromažďovať využitím spravodlivých a zákonných prostriedkov. Spoločnosť TalentClick používa súbory cookie a zaznamenáva IP adresy návštevníkov s cieľom optimalizácie našich interných systémov a procesov. Niektoré stránky, na ktoré odkazujeme, môžu používať súbory cookie, ku ktorým nemáme prístup a nad ktorými nemáme kontrolu. Spoločnosť TalentClick nenesie zodpovednosť za obsah alebo zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach, na ktoré odkazuje alebo ktoré odkazujú na ňu.

5. Obmedzenie používania, poskytovania a uchovávania údajov

Údaje poskytnuté účastníkmi budú uchovávané ako prísne dôverné a okrem strán, ktoré iniciovali proces hodnotenia, nebudú zdieľané so žiadnymi inými stranami. Spoločnosť TalentClick uchová údaje poskytnuté účastníkmi a odstráni všetky informácie identifikujúce účastníkov, ak sa tieto údaje budú mať použiť na výskumné účely. Vaše osobné údaje nesmieme používať alebo poskytovať na účely iné ako tie, na ktoré boli zhromaždené, pokiaľ ste inak nevyslovili súhlas alebo keď to vyžadujú alebo povoľujú právne predpisy. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po dobu, ktorá je potrebná na splnenie daných účelov.
Ak chcete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese privacy@talentclick.com.

6. Presnosť

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v čo najpresnejšej, naúplnejšej a najaktuálnejšej forme tak, ako je to potrebné na plnenie účelov, na ktoré majú byť použité. Presnosť a úplnosť svojich osobných údajov môžete spochybniť a príslušne ich aktualizovať.

7. Zabezpečenie

Vaše dostupné osobné údaje musíme chrániť vzhľadom na politiky a postupy, ktoré sa týkajú spravovania vašich osobných údajov. Spoločnosť TalentClick prijíma všetky potrebné opatrenia na ochranu údajov používateľov pomocou SSL šifrovania a vnútorných politík spoločnosti týkajúcich sa zverejňovania informácií o používateľoch. Všetky informácie odosielané cez internet sú v zašfirovanom formáte. Vzhľadom na to, že internet je nový prostriedok na poskytovanie softvérových aplikácií, spoločnosť TalentClick nenesie zodpovednosť za omeškania, stratu údajov alebo získanie osobných údajov. Berte, prosím, na vedomie, že sme prijali všetky možné kroky na to, aby sme pravdepodobnosť výskytu takýchto udalostí na znížili na minimum.

8. Otvorenosť

Údaje musíme sprístupniť vzhľadom na politiky a postupy, ktoré sa týkajú spravovania vašich osobných údajov. Keďže internetové technológie a osvedčené postupy sa veľmi rýchlo vyvíjajú, tieto usmernenia sa môžu meniť. Všetky takéto zmeny budú uverejnené na tejto stránke.

9. Individuálny prístup

Úradník ochranu údajov spoločnosti TalentClick vám na požiadanie musí poskytnúť informácie o existencii, používaní a zverejňovaní vašich osobných údajov a musí vám byť k nim umožnený prístup, s výnimkou prípadov, v ktorých to právne predpisy stanovujú inak. Presnosť a úplnosť svojich osobných údajov môžete spochybniť a príslušne ich aktualizovať.

10. Otázky súvisiace s dodržiavaním týchto zásad

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov alebo dodržiavania týchto zásad, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese privacy@talentclick.com.

11. Ochrana obyvateľov EÚ – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

Čo je to GDPR?
GDPR je skratka pre všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré vstúpilo do platnosti 25. mája 2018. Ide o nariadenie schválené Európskym parlamentom, ktorého cieľom je zosúladiť právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov naprieč členskými štátmi Európskej únie (EÚ) a podporiť súkromie ako základné ľudské právo a poskytnúť tak obyvateľom EÚ práva týkajúce sa spôsobov spracúvania a používania ich osobných údajov.
Aké práva poskytuje spoločnosť TalentClick obyvateľom EÚ v zmysle nariadenia GDPR?
Práva obyvateľov EÚ vyplývajúce z nariadenia GDPR a spôsob, akým si tieto práva môžu uplatňovať v súvislosti so spoločnosťou TalentClick, sú nasledovné:

• Právo na prístup: Môžete sa nás opýtať, aké osobné údaje spracúvame (používame), prečo ich spracúvame a kde ich spracúvame.
• Právo na opravu: Ak chcete opraviť, skontrolovať alebo odstrániť akékoľvek údaje, ktoré o vás uchovávame.
• Právo byť zabudnutý: Kedykoľvek nás môžete požiadať o trvalé vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov.
• Právo na obmedzenie spracúvania: Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú chybné alebo zhromažďované protiprávne, môžete požiadať o obmedzenie ich použitia.
• Právo na prenosnosť: Údaje z vášho hodnotenia môžete kedykoľvek poskytnúť tretej strane.
• Právo na vznesenie námietky: Ak už viac nebudete súhlasiť s tým, aby boli vaše údaje používané v našich analytikách alebo aby sme vám pomocou nich kedykoľvek poskytovali prispôsobený obsah, môžete nás kontaktovať a požiadať o vymazanie týchto údajov.

Ak máte otázku týkajúcu sa vašich práv v zmysle nariadenia GDPR alebo vás zaujíma čokoľvek iné, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese privacy@talentclick.com.

12. Ochrana obyvateľov štátu Kalifornia – kalifornský zákon o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA)

Aké práva poskytuje spoločnosť TalentClick obyvateľom Kalifornie v zmysle zákona CCPA?
Práva obyvateľov Kalifornie vyplývajúce zo zákona CCPA a spôsob, akým si tieto práva môžu uplatňovať v súvislosti so spoločnosťou TalentClick, sú nasledovné:

• Právo na prístup: Môžete sa nás opýtať, aké osobné údaje spracúvame (používame), prečo ich spracúvame a kde ich spracúvame.
• Právo na opravu: Ak chcete opraviť, skontrolovať alebo odstrániť akékoľvek údaje, ktoré o vás uchovávame.
• Právo byť zabudnutý: Kedykoľvek nás môžete požiadať o trvalé vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov.
• Právo na obmedzenie spracúvania: Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú chybné alebo zhromažďované protiprávne, môžete požiadať o obmedzenie ich použitia.
• Právo na prenosnosť: Údaje z vášho hodnotenia môžete kedykoľvek poskytnúť tretej strane.
• Právo na vznesenie námietky: Ak už viac nebudete súhlasiť s tým, aby boli vaše údaje používané v našich analytikách alebo aby sme vám pomocou nich kedykoľvek poskytovali prispôsobený obsah, môžete nás kontaktovať a požiadať o vymazanie týchto údajov.

Ak máte požiadavku týkajúcu sa svojich práv v zmysle nariadenia CCPA alebo vás zaujíma čokoľvek iné, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese privacy@talentclick.com.