Podmienky používania

Podmienky používania

Vitajte na našich stránkach. Ďakujeme vám za prejavený záujem o spoločnosť TalentClick. Ako ktorákoľvek iná organizácia pôsobiaca na svetovej úrovni musíme z času na čas vytvárať určité pravidlá a dohody, ktorými sa riadia vzťahy s našimi zákazníkmi, predajcami, účastníkmi hodnotení či dokonca s ľuďmi, ktorí si len prezerajú našu webovú stránku. Naše Podmienky používania sme sa snažili zostaviť v znení, ktoré je v súlade so štandardnými podmienkami mnohých iných spoločností v našom odvetví. Pred vstupom na našu stránku, jej používaním alebo účasťou na hodnotení si tieto podmienky pozorne prečítajte. Vstupom na Stránku alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete dodržiavať nižšie uvedené podmienky. Ak tieto podmienky dodržiavať nechcete, vstup na Stránku a jej používanie, ako aj používanie produktov a služieb sú zakázané.

Informovaný súhlas účastníkov hodnotenia

Používaním Stránky alebo určitých Služieb na Stránke, medzi ktoré patrí aj účasť na hodnotení, poskytujete informovaný súhlas s účasťou v procese hodnotenia. Tento koncept informovaného súhlasu je základom pre všetky súčasné a očakávané pravidlá a právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Účastníci hodnotenia musia pred poskytnutím svojho informovaného súhlasu porozumieť účelu hodnotenia, použitiu údajov hodnotenia a ochrane údajov.

 • Účel: Cieľom tohto hodnotenia je poskytnúť informácie o osobných charakteristikách na účely vzdelávania zamestnancov, rozvoja, umiestňovania alebo výskumu.
 • Používanie a uchovávanie údajov: Údaje poskytnuté účastníkmi budú uchovávané ako prísne dôverné a nebudú zdieľané s nikým iným ako so stranami, ktoré iniciovali proces hodnotenia. Spoločnosť TalentClick uchová údaje poskytnuté účastníkmi a odstráni všetky údaje identifikujúce účastníkov, ak sa tieto údaje budú mať použiť na výskumné účely.

Vaše osobné údaje a ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete, podliehajú našim Zásadám ochrany osobných údajov a sú nimi chránené. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov v plnom znení.
Ochrana obyvateľov EÚ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a obyvateľov Kalifornie v zmysle kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov (CCPA) podlieha našim Zásadám ochrany osobných údajov a je nimi chránená. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov v plnom znení.

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť TalentClick Workforce Solutions Inc. (ďalej len „spoločnosť TalentClick“) vám poskytuje práva a možnosť vstupovať na našu webovú stránku dostupnú na lokalite www.talentclick.com a na jej viaceré vstupné stránky, ako aj na naše portály na uskutočňovanie hodnotení (ďalej súhrnne označované ako „Stránka“) a umožňuje vám používať Stránku spolu s informáciami, správami, hodnoteniami, dokumentmi, komunikáciou, súbormi, textom, grafikou a softvérom dostupnými prostredníctvom Stránky (ďalej súhrnne označované ako „Materiály“) a všetkymi testovacími a inými službami poskytovanými spoločnosťou TalentClick alebo tretími stranami („Služby“) prostredníctvom Stránky, v súlade s podmienkami stanovenými v tomto dokumente a akýmikoľvek zmenami v tomto dokumente, ktoré môže spoločnosť TalentClick z času na čas publikovať („Podmienky používania“).

Spoločnosť TalentClick môže tieto Podmienky používania a iné usmernenia alebo pravidlá publikované na Stránke z času na čas meniť na základe vlastného uváženia. Súhlasíte s tým, že obsah týchto podmienok budete pravidelne kontrolovať, aby ste o týchto zmenách vedeli a ďalším vstupovaním na Stránku alebo jej používaním, ako aj pristupovaním k Materiálom alebo Službám dostupným prostredníctvom nej alebo ich používaním vyjadrujete súhlas so zmenami.

Ak tieto Podmienky používania nebudete teraz alebo v budúcnosti dodržiavať, vaše povolenie na používanie tejto Stránky bude automaticky zrušené a akýkoľvek Materiál, ktorý ste si z nej stiahli alebo vytlačili, musí byť bezodkladne zničený.

Duševné vlastníctvo

Všetok obsah na Stránke je chránený medzinárodnými právnymi predpismi v oblasti autorského práva a práva týkajúceho sa ochranných známok. Vlastníkom autorských práv a ochranných známok je spoločnosť TalentClick Workforce Solutions Inc. Akékoľvek neoprávnené použitie Materiálov alebo Služieb na tejto Stránke môže porušiť tieto právne predpisy a tieto Podmienky používania.

Súhlas s podmienkami

Vstupom na Stránku alebo jej používaním v akejkoľvek forme vrátane, okrem iného, používania Služieb, sťahovania Materiálov alebo prehliadania Stránky súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto Podmienky používania.

Súhlasíte, že nebudete kopírovať, znovu publikovať, snímať, prenášať, upravovať, poskytovať licencie alebo sublicencie, spätne analyzovať alebo vytvárať odvodené práce založené na tejto Stránke, jej Materiáloch alebo jej Službách aleb ich výbere a usporiadaní, s výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach používania. Ďalej súhlasíte, že v súvislosti so Stránkou nebudete získavať údaje a používať roboty alebo podobné spôsoby zberu a extrahovania údajov. Stránka spolu s Materiálmi a Službami sú majetkom spoločnosti TalentClick Workforce Solutions Inc. a pri používaní tejto Stránky na vás neprechádza žiadne právo ani žiadny iný záujem.

Z rôznych miest na Stránke môžete tlačiť a sťahovať materiály výlučne na vaše vlastné nekomerčné účely, ak budete súhlasiť s tým, že na materiáloch nebudete meniť alebo odstraňovať žiadne informácie o autorských alebo vlastníckych právach a že priznáte, či už ústne alebo písomne, pôvod týchto materiálov.

Súhlasíte s tým, že spoločnosti TalentClick udeľujete celosvetovú nevýhradnú bezplatnú a trvalú licenciu, s právom na poskytnutie sublicencie, na reprodukciu, distribúciu, prenos, vytváranie odvodených prác, verejné zobrazenie a predstavenie všetkých materiálov a ďalších informácií (vrátane, okrem iného, nápadov na nové alebo zlepšené produkty a služby, ktoré sú v nich obsiahnuté), ktoré odošlete e-mailom spoločnosti TalentClick akýmkoľvek spôsobom a prostredníctvom akéhokoľvek v dnešnej dobe známeho alebo v budúcnosti vyvinutého prostriedku.

Súhlasíte, že sa zriekate akýchkoľvek nárokov voči spoločnosti TalentClick v prípade údajného alebo skutočného porušenia alebo zneužitia akéhokoľvek vlastníckeho práva vo vašej komunikácii so spoločnosťou TalentClick.

Na vaše osobné údaje a niektoré ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete, sa vzťahujú naše Zásady ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov v plnom znení.

Správanie používateľov

Používaním našej Stránky vrátane všetkých Služieb a Materiálov, ktoré sú cez ňu dostupné, súhlasíte s tým, že:

 • nebudete prerušovať alebo zasahovať do bezpečnosti Stránky alebo Služieb, Materiálov, systémových prostriedkov, účtov, hesiel, serverov alebo sietí, ktoré sú so Stránkou, pridruženými alebo prepojenými webovými stránkami prepojené alebo cez ne dostupné, ani ich nebudete iným spôsobom poškodzovať;
 • nebudete prostredníctvom Stránky nahrávať, publikovať alebo inak prenášať vírusy alebo iné škodlivé, rušivé alebo deštruktívne súbory;
 • sa nebudete vydávať za niekoho iného;
 • nebudete používať alebo sa snažiť získať prístup k účtu, heslu, službe alebo systému niekoho iného bez výslovného oprávnenia od spoločnosti TalentClick;
 • nebudete úmyselne alebo neúmyselne porušovať príslušné miestne, štátne, provinčné, národné alebo medzinárodné právne predpisy alebo právne predpisy majúce silu zákona;
 • budete dodržiavať všetky usmernenia, návody, smernice alebo iné publikácie sprístupnené používateľom na Stránke v súvislosti s používaním Materiálov alebo Služieb;
 • spoločnosti TalentClick bezodkladne oznámite, ak dôjde k neoprávnenej aktivite s použitím vašich informácií alebo ak budete mať podozrenie, že dôvernosť informácií o vašom účte bola ohrozená.

Registrácia používateľa

Všade, kde používanie Stránky alebo určitých Služieb na Stránke vyžaduje registráciu používateľa, budete musieť poskytnúť určité registračné informácie („Registračné údaje“). Registráciou na Stránke a na používanie všetkých Služieb a Materiálov, ktoré sú na nej dostupné, súhlasíte s tým, že:

 • o sebe poskytnete presné, úplné a aktuálne informácie v súlade s požiadavkami registračného formulára Stránky;
 • zachováte dôvernosť všetkých aktivít vykonávaných na stránke, ako napríklad identifikačné čísla, heslá, výsledky hodnotenia a správy.

Správa obsahu a komunikácia

Spoločnosť TalentClick si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia vymazať alebo odstrániť používateľský obsah zo Stránky a obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k celej Stránke alebo na niektoré miesta na nej, kedykoľvek bez predcházdajúceho oznámenia alebo zodpovednosti.

Spoločnosť TalentClick môže, ale nie je povinná, monitorovať alebo kontrolovať (i) všetky miesta na Stránke, kde používatelia prenášajú alebo uverejňujú používateľský obsah vrátane, okrem iného, takých miest na Stránke, kde sú k dispozícii Služby, a (ii) podstatu používateľského obsahu.

V maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť TalentClick nebude niesť zodpovednosť za používateľský obsah, ktorá vyplýva zo zákonov o autorskom práve, ohováraní, ochrane súkromia, obscénnosti alebo inak.

Odmietnutie záruk

Používaním tejto Webovej stránky a jej Služieb výslovne súhlasíte s tým a porozumeli ste tomu, že:

 • Stránka a Služby, ktoré obsahuje, sú poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ a že Stránku a Služby používate na vlastné riziko;
 • spoločnosť TalentClick výslovne odmieta všetky záruky akékohoľvek druhu, či už výslovné alebo implicitné vrátane, okrem iného, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia cudzích práv;
 • spoločnosť TalentClick neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa presnosti, spoľahlivosti, kvality alebo dostupnosti produktov, materiálov alebo služieb sprístupnených na Stránke;
 • akékoľvek poškodenie vášho počítača alebo strata údajov, ku ktorým dôjde v súvislosti s používaním Webovej stránky alebo Služieb alebo so sťahovaním akýchkoľvek materiálov, bude na vašu výhradnú zodopovednosť a bude vykonané na základe vášho vlastného uváženia;
 • žiadna rada alebo informácia, či už ústna alebo písomná, získaná zo Stránky alebo jej Služieb, nevytvára žiadnu záruku, ak nie je výslovne uvedená.

Spoločnosť TalentClick ďalej neposkytuje žiadnu záruku alebo podmienku, že:

 • Služby budú spĺňať vaše očakávania;
 • Služby budú neprerušované, dobre načasované, zabezpečené alebo bez chýb;
 • výsledky, ktoré môžu byť získané z používania Služieb, budú presné alebo spoľahlivé;
 • kvalita produktov, Služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré prostredníctvom Služieb zakúpite alebo získate, splnia vaše očakávania;
 • akékoľvek chyby v softvéri budú opravené.

Obmedzenie zodpovednosti

V rozsahu, v akom to príslušné právne predpisy nezakazujú, spoločnosť TalentClick nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné ani exemplárne škody, ani za náhradu škody s funkckou trestu vrátane, okrem iného, škôd spôsobených stratov ziskov, výnosov, dobrého mena, straty pri používaním straty údajov, elektronicky prenášaných objednávok alebo iných ekonomických výhod (a to aj v prípade, kedy bola spoločnosti TalentClick oznámená možnosť vzniku takýchto škôd), bez ohľadu na príčinu ich vzniku alebo teóriu zodpovednosti, či už ide o konanie na základe zmluvy (vrátane zásadného porušenia), prečin (vrátane nedbalosti) alebo konanie vyplývajúce alebo súvisiace s:

 • používaním alebo nemožnosťou používania Služieb;
 • nákladmi na zabezpečenie náhradných tovarov a služieb, ktoré boli zakúpené alebo získané, s prijatými správami alebo s transakciami, ktoré boli zadané Službami alebo prostredníctvom nich;
 • nepovoleným prístupom k vašim prenosom alebo údajom alebo ich úpravou;
 • vyjadreniami alebo správaním tretej strany v rámci Služieb alebo na Stránke;
 • všetkými ďalšími záležitosťami súvisiacimi so Službami vrátane materiálov alebo obsahu, ktoré si zo Stránky stiahnete, použijete, upravíte alebo budete distribuovať.

Nesiete výhradnú zodpovednosť za primeranú ochranu a zálohovanie údajov alebo vybavenia používaných v súvislosti so Stránkou a nebudete si voči spoločnosti TalentClick uplatňovať žiadny nárok vyplývajúci zo straty údajov, času potrebného na opätovné spracovanie, nesprávneho výstupu, pracovných omeškaní alebo straty ziskov spôsobených používaním obsahu.

Súhlasíte s tým, že spoločnosť TalentClick zbavujete zodpovednosti a zaväzujete sa, že proti spoločnosti TalentClick nepodniknete žiadne právne kroky na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z používania Stránky, či už ide o konanie na základe zmluvy (vrátane zásadného porušenia), prečin (vrátane nedbalosti) alebo iné konanie s výnimkou prípadov, kedy spoločnosti TalentClick vo vykonaní takýchto výnimiek alebo obmedzení bránia právne predpisy.

Odkazy

Služby na tejto Stránke môžu odkazovať na iné webové stránky alebo zdroje. Vzhľadom na to, že spoločnosť TalentClick nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a zdrojmi, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť TalentClick nenesie zodpovednosť za dostupnosť takýchto externých webových stránok alebo zdrojov a neschvaľuje ani nenesie zodpovednosť za obsah, reklamu, produkty alebo iné materiály, ktoré sú dostupné na takýchto webových stránkach alebo zdrojoch alebo prostredníctvom nich. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť TalentClick nenesie zodpovednosť, či už priamu alebo nepriamu, za škodu alebo stratu, ktorú spôsobí alebo ktorá vyplnie z používania alebo spoliehania sa na takýto Obsah, tovary alebo služby, ktoré sú dostupné na takýchto webových stránkach alebo zdrojoch alebo prostredníctvom nich.

Ukončenie používania

Spoločnosť TalentClick si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia ukončiť alebo pozastaviť vaše používanie Stránky, ukončiť alebo pozastaviť váš účet a zabrániť v aktuálnom alebo budúcom používaní Stránky, ak sa v dobrej viere domnieva, že ste porušili vyššie uvedené Podmienky používania.